Algemene voorwaarden

Offint Verkoops- en Leveringsvoorwaarden

• Leveringen van producten op voorraad gebeuren binnen de 24 uur na bestelling in zoverre dat de bestelbon correct is ingevuld.
• Leveringen zijn portvrij vanaf 150 € aan de voordeur tot Belgische grens (B-post artikelen komen niet in aanmerking voor portvrije levering)
• Leveringen gebeuren tot bestemmeling.
• Leveringen aan instellingen of bedrijven kunnen betaald worden via overschrijving na goedkeuring van onze financiële instantie.
• Alle laattijdige betalingen volgens de wettelijke voorzieningen en verkoopsvoorwaarden worden verhoogd met de van kracht zijnde intresten overeenstemmend met kaskredieten.De geleverde goederen blijven eigendom van de firma, tot het saldo vereffend is, en kunnen dus bij geschil terug gevorderd worden.
• Goederen geleverd aan particulieren zijn betaalbaar via overschrijving, na ontvangst van betaling worden de goederen direct verstuurd.
• Goederen kunnen binnen de 7 dagen teruggestuurd worden op kosten van de klant, mits een onbeschadigde originele verpakking en ongeopende beveiligde verpakkingen.
• De firma Offint hanteert de fabrieksgaranties.
• Defecte toestellen kunnen door de klant terug gestuurd worden, kosten te laste van de koper.
• De firma Offint is niet verantwoordelijk voor afwijkingen van kleur dit gezien de instelling van uw computer.
• Modellen van afbeeldingen kunnen afwijken dit bv als de fabrikant een nieuw model van dit artikel op de markt heeft gebracht
• Er wordt geen korting gegeven op producten van B-post.
• Er wordt geen korting gegeven op de producten die gekocht worden via het stempelicoon.

U als klant heeft steeds het recht 7 dagen na levering de goederen op eigen verantwoordelijkheid zonder enige boete, en op eigen kosten terug te sturen. Goederen waarvan de specifieke verpakking geopend is, worden niet aanvaard, gezien wij deze dan niet kunnen verkopen.
• Bij stockbreuk van promotie artikelen of geschenken zal een evenwaardig artikel geleverd worden, na overleg met de klant. U kan steeds dit voorstel weigeren zonder verhaal op onze firma.
• Alle geschillen worden behandeld via de Handelsrechtbank te Leuven.

De prijzen vermeld op de website kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging gewijzigd worden. Deze prijzen zijn enkel van toepassing indien via de website wordt besteld. Deze prijzen kunnen niet opgeëist worden in onze winkelfilialen.

Privacybeleid (laatst gewijzigd op 20/03/2018)

PRIVACY BELEID

INLEIDING

Om u te informeren over onze beleidsmaatregelen en activiteiten met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de overdracht van persoonlijke gegevens op onze website, stelt Offset International u een elektronisch exemplaar van dit privacybeleid (het ‘beleid’) ter beschikking.

Offset International is de beheerder van de persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden via onze website. Indien de lokale wetgeving dit vereist, neemt Offset International samen met de relevante lokale autoriteiten de formaliteiten voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens voor haar rekening.

In dit beleid verwijst de term ‘persoonlijke gegevens’ naar informatie die betrekking heeft op een individu en die het mogelijk maakt om direct of indirect de identiteit van dat individu te achterhalen (samen met andere informatie die waarschijnlijk ook in het bezit van Offset International komt). Denk maar aan uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Inzameling van persoonlijke gegevens

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Maar om toegang te krijgen tot sommige delen van onze website, moeten we mogelijk persoonlijke gegevens van u verzamelen. In die gevallen bezorgt u ons uw persoonlijke gegevens volledig op vrijwillige basis. Als u ons geen persoonlijke gegevens bezorgt, dan zult u de functie in kwestie op onze website niet kunnen benutten, zoals communiceren met ons, documenten downloaden, bestellen. De doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verzamelen, staan hieronder beschreven. We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend op de volgende manieren gebruiken:

- om uw bestellingen te verwerken en de producten en diensten die u hebt besteld, te leveren;
- om u op de hoogte te houden van de nieuwste producten, speciale aanbiedingen en andere informatie over producten en diensten van Offset International;
- om de informatie over onze producten en diensten af te stemmen op uw persoonlijke interesses. Zo kunnen we u bijvoorbeeld bij een bezoek aan onze website specifieke informatie bezorgen over producten en diensten die u misschien interessant vindt; · om u de mogelijkheid te bieden om persoonlijke profielen aan te maken en beveiligde inhoud te bekijken;
- om met u contact te kunnen opnemen en u verzend- en factureringgegevens te bezorgen, net als om feedback en ondersteuning te bieden aan klanten;
- om promotionele of marketingactiviteiten te bieden op www.offinstshop.be of op aanverwante websites. Persoonsgegevens kunnen worden verzameld voor het beheer van die programma’s;
- om enquêtes en onderzoeken uit te voeren om onze klanten op die manier betere producten en diensten te kunnen bieden. Vragenlijsten invullen gebeurt natuurlijk vrijwillig;
- als ondersteuning bij sollicitatieaanvragen; en
- om contractuele verplichtingen na te komen. Wanneer u op deze website persoonlijke gegevens verstrekt, erkent u dat u de vereiste bevoegdheid en toestemming hebt om persoonlijke gegevens te verstrekken die Offset International zal gebruiken zoals beschreven in dit beleid.

COOKIES

Op deze website worden cookies gebruikt. Door gebruik te maken van onze website stemt u ermee in dat er op uw apparaat cookies worden geplaatst. Hieronder vindt u hier meer informatie over. We gebruiken cookies om u inhoud op maat te bieden, om te voorkomen dat u uw wachtwoord telkens opnieuw moet invoeren, om uw winkelwagentje bij te houden en om de informatie die we aanbieden af te stemmen op hoe u en anderen de website gebruiken.

De domeinnaamserver die de automatische verzamelingprocedures uitvoert en mogelijk maakt, is www.offintshop.be. Na een beperkte geldigheidsduur worden cookies automatisch gewist.

U kunt uw browser zo configureren dat het gebruik van cookies wordt uitgeschakeld of dat u een waarschuwing ontvangt wanneer er al cookies op uw computer werden geïnstalleerd. Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, kan het noodzakelijk zijn dat u cookies inschakelt of activeert. Als u ze hebt uitgeschakeld en/of geblokkeerd, kunt u dus problemen ondervinden wanneer u op de website suft. Zo krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde diensten op de website. .

E-MAILADRESSEN

Als u ervoor kiest om ons uw e-mailadres te bezorgen, zullen wij met u via e-mail communiceren. We delen uw e-mailadres enkel met derden ifv de levering en facturatie 0van uw goederen . U kunt op elk gewenst moment ervoor kiezen om geen e-mails meer te ontvangen. Afhankelijk van de instellingen van uw e-mailprogramma is het mogelijk dat informatie over u automatisch wordt overgedragen wanneer u e-mails stuurt naar Offset International.




PRODUCTEN KOPEN

Op onze website vindt u formulieren waarmee u informatie, producten en diensten kunt aanvragen. Mogelijk moet u via deze formulieren uw financiële gegevens doorgeven, zoals uw bankgegevens of creditcardnummers. Offset International belooft alle financiële informatie die u verstrekt uitsluitend te gebruiken voor de facturering en betaling van die bepaalde transactie. Dat kan de overdracht omvatten van uw gegevens aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de transactie, zoals banken, creditcardbedrijven en andere financiële en kredietinstellingen.

GEREGISTREERDE GEBRUIKER

Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, moet u zich inschrijven als een GEREGISTREERDE GEBRUIKER van www.offintshop.be. Bij de inzameling en de verwerking van de gegevens die nodig zijn om het registratieformulier in te vullen, gelden de bepalingen in het hoofdstuk over veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. GEREGISTREERDE GEBRUIKERS verbinden zich ertoe om correct gebruik te maken van de inhoud en de diensten van www.offintshop.be, om hun gebruikersnaam en wachtwoord niet aan derden mee te delen, en om Offset International in te lichten over een eventueel verlies, een eventuele diefstal of eender welk ander risico van toegang tot hun gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer een gebruiker zich registreert als GEREGISTREERDE GEBRUIKER, aanvaardt de GEBRUIKER dat zijn of haar persoonlijke gegevens in een geautomatiseerd bestand en/of gegevensbestand worden opgenomen.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Offset International garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die worden verstrekt door iedere GEBRUIKER, op basis van de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december 1999 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en overeenkomstig de belofte waartoe het bedrijf zich verbindt bij de toepassing van zijn privacybeleid. De inzameling en de verwerking van persoonlijke gegevens zijn, tenzij anders bepaald in het registratieformulier, uitsluitend bestemd (i) voor het beheer van de informatie die wordt verstrekt tijdens de raadpleging van de website en de aanschaf van goederen of diensten en sollicitatieaanvragen via de website; (ii) voor de controle van de naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website; en (iii) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, moet u zich inschrijven als een GEREGISTREERDE GEBRUIKER van www.offintshop.be. De gegevens om het registratieformulier in te vullen worden ingezameld en verwerkt wanneer de gebruiker een aangeboden goed of dienst wil aanschaffen. De gegevens zijn onderhevig aan het veiligheids- en privacybeleid dat is goedgekeurd door Offset International , volgens de regelgeving die van kracht is op eender welk moment. Indien de aanvraag persoonlijke gegevens bevat van andere personen dan de persoon die de aanvraag deed, moet de gebruiker hen voordat hun gegevens worden opgenomen informeren over de inhoud van deze clausule, overeenkomstig de bepalingen van wet 15/1999 tot de bescherming van persoonsgegevens.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig wet 15/1999 tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u op elk moment schriftelijk vragen om uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten schrappen of u ertegen te verzetten (samen met een kopie van uw identiteitskaart of paspoort), op de manier die is voorzien in Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december dat de richtlijnen goedkeurt die wet 15/1999 van 13 december tot de bescherming van persoonsgegevens in de praktijk brengen.

LINKS

Op www.offintshop.be vindt u links naar andere inhoud die eigendom is van derden. Het enige doel van zulke links is de gebruiker de mogelijkheid bieden om via die weg bijkomende informatie in te winnen. Offset International is onder geen beding aansprakelijk voor de resultaten die voor de GEBRUIKER kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze links. De GEBRUIKER en eender welke andere natuurlijke of rechtspersoon die mogelijk van plan is om eender welk technisch hulpmiddel op poten te zetten om hun website te koppelen aan www.offintshop.be, moet daarvoor vooraf schriftelijk de toestemming voor vragen aan en krijgen van Offset International . De link naar www.offintshop.be impliceert in geen geval dat enige vorm van relatie bestaat tussen Offset International en de eigenaar van de website, noch dat Offset International de inhoud of diensten van die website aanvaardt..

Uw persoonsgegevens delen

Alle gegevens en informatie die u vrijwillig verstrekt of die op een andere wijze verzameld werden op onze website, kunnen elektronisch worden verzonden naar een server in een ander land. We beschermen uw privacy overal ter wereld door ervoor te zorgen dat die website onze principes inzake gegevensbescherming naleeft zoals die beschreven staan in deze verklaring. We kunnen dergelijke informatie ook delen met partners, dienstverleners, gemachtigde externe agenten of aannemers om een gevraagd product of een gevraagde dienst aan te bieden (met inbegrip van de verwerking van bestellingen) of om u informatie te bezorgen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. We bezorgen derden uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om de diensten in onze naam aan te bieden. Deze mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor een beperkt doel: de gevraagde dienst of transactie tot een goed einde brengen.




REORGANISATIES BINNEN HET BEDRIJF

Zoals veel organisaties bestaat de kans dat Offset International zijn bedrijfsactiviteiten van tijd tot tijd reorganiseert, ofwel doordat het bestaande bedrijf verkocht wordt of samenvoegt wordt. Dat kan inhouden dat wij persoonsgegevens openbaar maken aan potentiële of daadwerkelijke kopers van ons bedrijf. Het is onze gewoonte om te streven naar een passende bescherming van persoonsgegevens die bij dat soort transacties openbaar worden gemaakt.

Offint nv
Koning Albertstraat 80
3290 Diest
Tel: 013311360
info@offintnv.be
Open van ma tot zaterdag doorlopend van 7.30 uur tot 18.00 uur

BTW 418797597
Hrl 55411